สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ภาค ก.

ความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู จำนวน 100 คะแนน

ความรอบรู้

ความสามารถทั่วไป

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ

ภาค.ข

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 100 คะแนน