สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หากพบปัญหา/ข้อผิดพลาดในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

ภาค ก.

ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 200 คะแนน

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100คะแนน)

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ หรือข้อความจากสถานการณ์ต่างๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนหาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ความเข้าใจความคิดรวบยอด และการแก้ไขปัญหาทางคณิคศาสตร์ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล

2.ทักษะภาษาอังกฤษ (50คะแนน)
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถในการอ่านโดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี

ตารางสอบแข่งขัน กพ.