สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นับถอยหลังสู่วันสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
วันที่ 11 ธันวาคม 2564

ภาค ก.

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 100 คะแนน

ความรอบรู้ (50คะแนน)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50คะแนน)

ภาค.ข

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 100 คะแนน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50คะแนน)

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วัน/เวลาวิชาที่สอบคะแนนเต็มแบบทดสอบ

ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
เวลา 9.00-10.00 น.ความรอบรู้50 คะแนนทำแบบทดสอบ
เวลา 11.00-12.00 น.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู50 คะแนนแบบทดสอบ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา 13.00-14.00 น.ความรู้ควาสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา50 คะแนนแบบทดสอบ
เวลา 15.00-16.00 น.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก50 คะแนนการศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา