สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ก.

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 150 คะแนน

ความรอบรู้

ความสามารถทั่วไป

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ

ภาค.ข

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 100 คะแนน