ปฏิทินกิจกรรม

แบบทดสอบเสมือนจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

10

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

12

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

15

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

17

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

19

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

22

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

24

มิถุนายน 2563

พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

26

มิถุนายน 2563

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

29

มิถุนายน 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.