ปฏิทินกิจกรรม

แบบทดสอบเสมือนจริง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เวลา 19.00 – 23.59 น.

4

มีนาคม 2563

วินัยและการรักษาวินัย

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

6

มีนาคม 2563

ความสามารถด้านตัวเลข

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

9

มีนาคม 2563

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

11

มีนาคม 2563

ความสามารถด้านภาษาไทย

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

13

มีนาคม 2563

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

16

มีนาคม 2563

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นครู

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

18

มีนาคม 2563

มาตรฐานกาารศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

20

มีนาคม 2563

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

23

มีนาคม 2563

ภาค ก. 1 – ความรอบรู้

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

25

มีนาคม 2563

ภาค ก.2 – ความสามารถทั่วไป

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

27

มีนาคม 2563

ภาค ก. 3 – ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ

จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.

30

มีนาคม 2563

ภาค ข. วิชาการศึกษา 75 ข้อ

จำนวน 75 ข้อ เวลา 90 นาที
ใช้สอบ : สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน.