กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาค ก.

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 100 คะแนน

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ภาค.ข

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 100 คะแนน

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน