กรุงเทพมหานคร

ภาค ก.

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู จำนวน 200 คะแนน

ความรอบรู้

ความสามารถทั่วไป

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพ

ภาค.ข

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 100 คะแนน

ตารางสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย