ระบบคลังข้อสอบ
ครูผู้ช่วยออนไลน์

ระบบทดสอบข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง
ที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

ขณะนี้ระบบ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ : Tutortestonline มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่
สมาชิกเดิม ติดต่อที่ Line : Tutortestonline

*เงื่อนไขการใช้งาน กรณีสมาชิกเดิมย้ายไปที่ระบบใหม่ หากมีเวลาการใช้งานเหลือมากกว่า 1 ปี ระบบใหม่จะตัดเป็น 1 ปี (แต่ยังสามารถใช้งานระบบเดิม ระบบตัวนี้ได้เต็มตามเวลาเดิม)

เข้าระบบใหม่ได้ที่ https://www.tutortestonline.com/

แบบทดสอบเสมือนจริง

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

กรอบเนื้อหา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน , พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม,พรบ.ความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ , ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

จำนวน 50 ข้อ 60 นาที

วิชาเอกสังคมศึกษา

วิชาเอกการประถมศึกษา

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

เราพร้อมส่งต่อ…ทุกความสำเร็จ

01.

แบบทดสอบเสมือนจริง

จำลองแบบทดสอบสนามจริง โดยมีจำนวนข้อเวลา เหมือนสนามจริง มีเวลานับถอยหลังเพื่อให้ทดสอบในการบริหารเวลาในการทำแบบทดสอบ

02.

การวิเคราะห์/พัฒนาตัวเอง

มีระบบการประมวลผลทันทีและเฉลยแบบทดสอบหลังจบการทดสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวเอง และเพื่อพัฒนาตนเองให้ถูกจุด

03.

ข้อสอบมีความหลากหลาย

ข้อสอบมีความหลากหลาย ง่าย ปานกลาง ยาก ความรู้ความจำ คิดวิเคราะห์ โดยข้อสอบจะถูกสุ่มจากระบบทุกครั้งเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทดสอบแต่ละครั้ง

04.

การสนับสนุนการใช้งาน

สามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชม. รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน / อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์สมาชิก VIP

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 9 ข้อขึ้นไป

*เกณฑ์การผ่าน 60 % อยู่ที่ข้อสอบ 6 ข้อขึ้นไป